image banner
Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 198
  • Tất cả: 136,251
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 CHIỀU NĂM HỌC 2022 -2023
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU (TUẦN 07) ÁP DỤNG TỪ 17/10/2022
10A1 10A2 10A3 10A4 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4
Thứ 2 1 Toán ôn-Chung Văn ôn- Thơ Văn ôn- Hoa Hóa ôn-Trang T.Anh ôn-Hương Văn ôn- Chăm Toán ôn-Hoàng TD-H.Thảo TD-Thịnh TD-H.Thảo GDQP-Hương
2 Toán ôn-Chung Văn ôn- Thơ Văn ôn- Hoa Hóa ôn-Trang T.Anh ôn-Hương Văn ôn- Chăm Toán ôn-Hoàng TD-H.Thảo TD-Thịnh TD-H.Thảo GDQP-Hương
3 Văn ôn- Thơ Lý ôn- Thu Toán ôn-Chung Văn ôn- Hoa Nghề11A2-L.Mai Toán ôn-Hoàng TD-Thịnh Toán ôn-Đức Toán ôn-Hằng GDQP-Hương TD-H.Thảo
4 Văn ôn- Thơ Lý ôn- Thu Toán ôn-Chung Văn ôn- Hoa Nghề11A2-L.Mai Toán ôn-Hoàng TD-Thịnh Toán ôn-Đức Toán ôn-Hằng GDQP-Hương TD-H.Thảo
5
Thứ 3 1 Lý ôn- Thu Lý ôn- Quân Toán ôn-Đức Văn ôn- Chăm T.Anh ôn-Hương GDQP-Hương T.Anh ôn -Mai Văn ôn- Thơ Toán ôn-Chung T.Anh ôn-Anh
2 Lý ôn- Thu Lý ôn- Quân Toán ôn-Đức Văn ôn- Chăm T.Anh ôn-Hương GDQP-Hương T.Anh ôn -Mai Văn ôn- Thơ Toán ôn-Chung T.Anh ôn-Anh
3 Văn ôn- Ngát Toán ôn-Đức TD-H.Thảo Ttrung ôn - Hà Văn ôn- Thơ GDQP-Hương T.Anh ôn-Anh Toán ôn-Hoàng
4 Văn ôn- Ngát Toán ôn-Đức TD-H.Thảo Ttrung ôn - Hà Văn ôn- Thơ GDQP-Hương T.Anh ôn-Anh Toán ôn-Hoàng
5
Thứ 4 1 Hóa ôn-Lan Toán ôn-Hằng T.Anh ôn -Mai Ttrung ôn - Hà T.Anh ôn-Anh GDQP-Hương Văn ôn- Chăm GDQP-Thịnh T.Anh ôn -Hương Văn ôn- Ngát Văn ôn- Hoa
2 Hóa ôn-Lan Toán ôn-Hằng T.Anh ôn -Mai Ttrung ôn - Hà T.Anh ôn-Anh GDQP-Hương Văn ôn- Chăm GDQP-Thịnh T.Anh ôn -Hương Văn ôn- Ngát Văn ôn- Hoa
3 T.Anh ôn-Anh T.Anh ôn -Mai Hóa ôn-Lan Toán ôn-Hằng Nghề11A1-Quân Nghề11A3-Thắng Nghề11A4- Hương Sinh ôn12A-Tâm GDCD ôn12C1-Hà GDCD ôn12C2-H0a Sử ôn12C3- Nga
4 T.Anh ôn-Anh T.Anh ôn -Mai Hóa ôn-Lan Toán ôn-Hằng Nghề11A1-Quân Nghề11A3-Thắng Nghề11A4- Hương Sinh ôn12A-Tâm GDCD ôn12C1-Hà GDCD ôn12C2-H0a Sử ôn12C3- Nga
5
Thứ 5 1 TD-Thịnh GDQP-Hương Lý ôn12A - Quân Sử ôn12C1- Nga Địa ôn12C2-Hiên Địa ôn12C3-Sùng
2 TD-Thịnh GDQP-Hương Lý ôn12A - Quân Sử ôn12C1- Nga Địa ôn12C2-Hiên Địa ôn12C3-Sùng
3 GDQP-Hương TD-H.Thảo Hóa ôn12A-Lan Địa ôn12C1-Hiên Sử ôn12C2- Nga GDCD ôn12C3-Hà
4 GDQP-Hương TD-H.Thảo Hóa ôn12A-Lan Địa ôn12C1-Hiên Sử ôn12C2- Nga GDCD ôn12C3-Hà
5
Thứ 6 1
2
3
4
5
Thứ 7 1
2
3
4