image banner
Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 MƯỜNG KHƯƠNG

 


Số: …/KH-THPTS2.MK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bản Lầu, ngày 4 tháng 10 năm 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022

 

 


    Thực hiện Kế hoạch số 179/ KH-SGD&ĐT ngày 23/9/2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai về phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022, Trường THPT số 2 Mường Khương xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 như sau :

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

      Quán triệt kịp thời tới cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về nội dung cơ bản của một số văn bản luật: Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cảnh sát cơ động các Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ ba; tuyên truyền nhắc lại Luật Cư trú được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dânquán triệt  kịp  thời tới cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn tỉnh  về nội dung bản của một số văn bản luật: Luật sửa đổi, bổ  sung một số điều của Luật Sở hữu trí  tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm; tuyên truyền nhắc  lại  Luật  Tài  nguyên  nước  được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua; Luật  Trẻ em được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục  triển  khai phổ  biến  pháp  luật  theo  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số  80-KL/TW  ngày  20/6/2020  của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục  thực  hiện  Chỉ  thị  số  32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,  nâng  cao ý thức  chấp hành pháp luật của  cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh  uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh  đạo  của Đảng  đối với công tác  tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,  nâng cao ý thức  chấp hành pháp luật cho cán bộ,  Nhân dân.

2. Yêu cầu

    Tổ chức sâu, rộng đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh phổ thông bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid- 19 để cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học  sinh nắm được  nội  dung bản của văn bản pháp luật mới được quan nhà nước thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh.

II. Hình thức triển khai, thời gian thực hiện.

1. Hình thức triển khai

- Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giáo dục Pháp luật đợt 4 năm 2022. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao  động. Đẩy mạnh  ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật qua các buổi họp hội đồng giáo dục nhà trường, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chủ điểm, các tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

- Phổ biến pháp luật qua hệ thống loa phát thanh của nhà trường; qua các hội nhóm Zalo, Facebook.

- Phổ biến pháp luật qua Website nhà trường; đăng tải toàn văn nội dung các văn bản , toàn bộ Danh mục Luật, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Thời gian thực hiện : Xong trước 18/11/2022.

III. Đối tượng

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT số 2 Mường Khương.

IV. Nội dung triển khai

1.    Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm; tuyên truyền nhắc lại Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông  qua; Luật Trẻ em được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua (Có danh mục kèm theo).

2.   Các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương  và  địa phương ban hành (Có danh mục kèm theo).

3.  Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện niêm yết đầy đủ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật  hết  hiệu  lực  thi hành  theo quyết định của quan thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy công bố công khai trên  hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức  khác để Nhân dân biết, thực hiện (Có danh mục kèm theo).

4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu":

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ  sung 2017: Các tội phạm về môi trường,  các tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm an toàn công  cộng, trật tự công cộng…; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Giao thông đường  bộ;  Luật  phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Tiếp cận thông tin, Luật phòng, chống  tham nhũng,

Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nội dung liên quan mật thiết đến chương trình dạy các môn học: Đạo  đức, giáo  dục công dân  tới học sinh.

V. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường cuối học kì, cuối năm học. Kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBGVNV trong năm học.

2. Tổ Hoạt động giáo dục NGLL

    Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 theo kế hoạch; Có nhiệm vụ xây dựng kịch bản chi tiết, trình lãnh đạo nhà trường trước khi triển khai thực hiện.

3. BCH Đoàn thanh niên nhà trường

- Tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 theo kế hoạch; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phối hợp với Tổ hoạt động giáo dục NGLL tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Theo dõi đánh giá việc thực hiện của học sinh làm căn cứ đánh giá xếp loại hạnh kiểm theo tháng, học kì và cả năm học.

4. Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng

- Triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 theo kế hoạch tới các thành viên của tổ; kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của các tổ viên làm căn cứ đánh giá cuối học kì, cuối năm học.

- Tổ trưởng tổ Văn phòng, kế toán tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường, chuẩn bị kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 theo kế hoạch; Phân công thành viên chuẩn bị maket và các điều kiện khác cho từng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch.

5. Giáo viên chủ nhiệm

Tổ chức cho học sinh thực hiện các nội dung trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 theo kế hoạch; quán triệt và động viên học sinh tích cực tham gia.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 của trường THPT số 2 Mường Khương, yêu cầu CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- LĐ nhà trường;

- Tổ CM, VP, ĐTN, CĐ;

- Tổ chủ nhiệm;

- Các thành viên Tổ HĐGDNGLL;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lã Mạnh Cường

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image